najnowsze informacje:
25 czerwca: Letnie Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Drzonkowie (50 m, 2003 i starsi)    07-09 lipca: Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 14 lat (Olsztyn, 50 m, 2003)
Regulamin Szkółek kl. III

REGULAMIN SZKÓŁEK PŁYWACKICH KLAS III

Założenia programowe

1. Działalność w zakresie upowszechniania zagadnień kultury fizycznej oraz promocji krytej pływalni CSR – Słowianka.

2. Działalność w zakresie nauki i doskonalenia techniki pływania dzieci klas III.

3. Rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi w szczególności pływaniem.

4. Zawody sportowe , sprawdziany pływackie i szeroko rozumiane współzawodnictwo na zasadach fair-play.

5. Kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań w sytuacjach trudnych, wynikających ze współzawodnictwa oraz interakcji społecznych zachodzących w grupie.

Sprawy porządkowe

1.Organizatorem zajęć jest Miejski Klub Pływacki Słowianka.

2.Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu na pływalni CSR Słowianka.

3.Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej.

4.Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba dzieci nie przekracza 6 – 7 osób na torze.

5.Zajęcia mają charakter etapowy i trwają od miesiąca września do miesiąca czerwca następnego roku.

6.Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska według zatwierdzonego przez zarząd kluby MKP Słowianka programu nauczania.

7.Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta,

8.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni CSR Słowianka.

Płatności

1.Płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy;

PKO SA II o/Gorzów Wlkp. 13 1240 3640 1111 0000 4177 4782

z dopiskiem Szkółki Pływackie klas III oraz Imię i Nazwisko dziecka.

2.Nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności.

3.Koszt            miesięcznie (płatne z góry) za jedno dziecko.

 

Postanowienia końcowe

1.Każdy członek szkółki pływackiej MKP Słowianka może zrezygnować z zajęć z okresem

miesięcznego wypowiedzenia; osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich rozliczeń

finansowych na prośbę organizatora zajęć.

2.Nieobecności można odrobić podczas innych godzin pracy szkółki po wcześniejszej

konsultacji i pod warunkiem miejsca na torach.

3. Nieobecności wynikające z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są

indywidualnie z organizatorem.

4.Każda zmiana grupy lub ilości zajęć w czasie roku szkoleniowego wiąże się z opłatą

porządkową 50,- zł.

Nasze dane kontaktowe

Miejski Klub Pływacki "Słowianka"
Gorzów Wlkp.

ul. Słowiańska 10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 718-26-43

tel. kom. +48 693 432 832

e-mail mkp.slowianka@wp.pl

NIP: 5991976910
KRS: 0000127897