najnowsze informacje:
25 czerwca: Letnie Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Drzonkowie (50 m, 2003 i starsi)    07-09 lipca: Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 14 lat (Olsztyn, 50 m, 2003)
Statut

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU

M.K.P. „SŁOWIANKA” GORZÓW WIELKOPOLSKI

uchwalony w dniu 12 lipca 2014 r. 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1.  M.K.P. „Słowianka” Gorzów Wlkp. zwany dalej „Klubem” działa na podstawie Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia1989 Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z póz. zm.)  i niniejszego statutu.
 2. Klub może używać skróconej nazwy: M.K.P. „Słowianka” .

§ 2

Klub posiada osobowość prawną i jest powołany na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Gorzów Wlkp., a terenem działania jest obszar Unii Europejskiej oraz krajów z nią stowarzyszonych i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 4

Klub używa podłużnej pieczęci z napisem: Miejski Klub Pływacki ?Słowianka? Gorzów Wlkp.

§ 5

 1. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków. Klub do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu jest w szczególności:
 4. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 5. działalność klubów sportowych (PKD93.12.Z),
 6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 7. działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  (PKD 96.09.Z),
 8. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD.93.04.Z),
 9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi (PKD. 68.20.Z),
 10. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego (PKD 77.21.Z)
 11. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD. 547.11.Z),
 12. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 13. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z).

§ 6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Decyzje o tym zakresie podejmowane są przez Zarząd Klubu.

§ 7

Klub używa godła, barw, oznak, sztandaru wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i Środki Działania

§ 8

Celem działania Klubu jest rozwój sportu w zakresie pływania, a także upowszechnianie nauki pływania.

§ 9

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. tworzenie warunków do uprawiania pływania, zapewnienie kadry szkoleniowej oraz umożliwienie udziału w imprezach sportowych na zasadach regulaminowych, określanych przez właściwe podmioty,
 2. organizowanie szkoleń, zawodów, zgrupowań sportowych oraz imprez sportowo ? rekreacyjnych,
 3. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz podejmowanie działań na rzecz ich budowy, modernizacji, remontów i konserwacji,
 4. pozyskiwanie środków ze składek, darowizn, zapisów, spadków, wpływów  z działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie Klubu,  Ich Prawa i Obowiązki

§ 10

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 11

 1. Członkiem Zwyczajnym może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złożył pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i opłacił składkę członkowską.
 2. Członkiem Zwyczajnym Klubu może być też osoba niepełnoletnia w wieku 16 ? 18 lat.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 4. Cudzoziemcy mający  miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą należeć do Klubu na zasadach określonych jak w ust 1.
 5. Członków Klubu przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków, a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Zarząd Klubu.

§ 12

Członek Zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2. zgłaszać uwagi, sugestie, postulaty dotyczące działalności Klubu,
 3. brać czynny udział w imprezach organizowanych przez Klub, używać odznaki                     i symboli Klubu,
 4. korzystać z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 5. korzystać z innych uprawnień nadawanych przez Zarząd Klubu.

§ 13

Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie uchwał Zarządu Klubu i zapisów statutowych,
 2. aktywne działanie na rzecz realizacji celów Klubu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminie określonym przez Zarząd Klubu.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez  Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający – osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 15

Członek Wspierający ma prawo do:

 1. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,
 2. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym,
 3. korzystania z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu.

§ 16

Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Klubu oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Klubu opłacania składek członkowskich terminie i wysokości określonej w deklaracji.

§ 17

Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkowstwo Klubu ustaje w przypadku:

 1. zadeklarowanego na piśmie wystąpienia z pocztu członków Klubu, po dokonaniu rozliczeń finansowych z władzami Klubu,
 2. całkowitej lub częściowej utraty zdolności do czynności prawnych,
 3. śmierci członka,
 4. likwidacji osoby prawnej,
 5. likwidacji Klubu,
 6. skreślenia z listy członków,
 7. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia wolności lub pozbawienia praw publicznych.

§ 19

Skreślenie z listy członków Klubu następuje w przypadku:

 1. nie wywiązywania się z obowiązków członka Klubu wymienionych w § 13,
 2. nie wywiązywaniu się z obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu wysłanym z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 20.

Skreślenie z Listy członków dokonuje Walne Zgromadzenie Członków a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Zarząd Klubu. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji  o skreśleniu  z listy.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 21

Władzami klubu sportowego są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja Władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w tym zakresie.

§ 23

 Walne Zgromadzenie Członków jest ważne w przypadku obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie oraz w przypadku obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 24

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 26

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej                    niż raz do roku.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Klubu:

 1. na wniosek 1/2  Członków Klubu,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. z własnej inicjatywy.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku lub żądania.

§ 29

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków obraduje nad sprawą lub sprawami, dla których zostało zwołane.

§  30

W przypadku uchybienia terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd, zgromadzenie to zwołuje Komisja Rewizyjna w trybie natychmiastowym z dopełnieniem 7 dniowego trybu powiadomienia wszystkich Członków.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu w planach rocznych,
 2. podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu z własnej woli lub na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwołanie Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 4. nadawanie godności Członka Honorowego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i Zarząd Klubu,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu, wskazania likwidatora i przeznaczenia majątku Klubu.

§ 32

W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków najwyższą władzą w Klubie jest Zarząd Klubu.

§ 33

Zarząd składa się z 3 osób wybranych spośród członków Klubu.

§ 34

Zarząd wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 35

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 36

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. składanie sprawozdań z rocznej działalności Klubu,
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i statutem Klubu,
 4. reprezentowanie na zewnątrz Klubu i działanie w jego imieniu,
 5. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 6. zarządzanie majątkiem Klubu, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego oraz ruchomego Klubu,
 7. przyjmowanie Członków i skreślanie z listy Członków,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Klubu powstałych na tle działalności Klubu,
 9. opracowanie okresowych planów pracy Klubu zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
 10. podejmowanie uchwał w prawie przyznawania nagród i udzielania kar Członkom Klubu,
 11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 37

Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności dwóch członków Zarządu. Głos decydujący w przypadku równej ilości głosów za i przeciw,ma Prezes Zarządu.

§ 38

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i spośród siebie wybiera Przewodniczącego.

§ 39

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące Członkami Zarządu Klubu.

§ 40

Komisja Rewizyjna jest Organem Kontrolnym pracy Zarządu Klubu.

§ 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu.

§ 42

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają wgląd w dokumentację merytoryczną i finansową Klubu.

§ 43

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy czym głos decydujący przypada Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 44

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz na pół roku działalności Klubu,
 2. występowanie do Zarządu ze wszystkimi wątpliwościami i żądanie wszelkich wyczerpujących wyjaśnień,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
 5. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o udzielenie, bądź nie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 45

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może być większa niż 1/3 liczby członków pochodzących  z wyboru.

Rozdział V

Majątek Klubu

§ 46

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłami powstania majątku Klubu są:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
 3. wpływy z działalności gospodarczej,
 4. inne wpływy będące w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Klubu składają dwaj Członkowie Zarządu: Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik działając zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu lub dwie osoby upoważnione przez Zarząd.

§ 48

W sprawach nie majątkowych do reprezentowania Klubu na Zewnątrz uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i Rozwiązanie Klubu

§ 49

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów , natomiast Uchwałę o rozwiązaniu Klubu może podjąć liczbą 2/3 głosów przy obecności quorum Członków uprawnionych do głosowania

§ 50

W przypadku rozwiązania się klubu Walne Zgromadzenie Członków  wybierze spośród siebie osobę Likwidatora i podejmie decyzję o przeznaczeniu majątku Klubu.

Rozdział VII

Przepisy Końcowe

§ 51

Interpretacja niniejszego statutu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 52

Statut zawiera  9 (dziewięć) stron, 52 (pięćdziesiąt dwa) § (paragrafy) od 1 do 52 został uchwalony  12 lipca 2014 r. w Gorzowie Wlkp.  przy ul. Słowiańskiej 10 i obowiązuje od chwili jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze dane kontaktowe

Miejski Klub Pływacki "Słowianka"
Gorzów Wlkp.

ul. Słowiańska 10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 718-26-43

tel. kom. +48 693 432 832

e-mail mkp.slowianka@wp.pl

NIP: 5991976910
KRS: 0000127897